Lokalrådet har haft møde med Vejle kommune om byggegrunde i Vonge

Der har længe været snak om at byggegrundene på Kastanievænget i Vonge ikke er salgbare, da de er svære at bygge på grundet jordbundsforholdene.

Derfor har lokalrådet for nogen tid siden være til møde med Vejle kommune, for at få præciseret hvordan tingene forholder sig.

Det oplyses, at grundenes værdi er fastlagt i henhold til de boreprøver der er foretaget på grundene, samt den generelle markedspris, desuden henvises til købsaftalen, som desværre ikke er synlig på Vejle kommunes hjemmeside – uddrag herfra sættes ind herunder (hele aftalen kan ses i dokument)

Under alle omstændigheder anbefaler kommunen, at man henvender sig til dem for at få en snak, hvis man ønsker at bygge på Kastanievænget i Vonge, man vil meget gerne fortælle og forklare processen, så ingen er i tvivl. Desuden er det altid en god ide at have en sagkyndig med, hvis man køber grund (eller anden fast ejendom)

Se uddrag fra købsaftalen her (omhandlende jordbund):

“JORDBUNDSFORHOLD:

Køberen overtager parcellen i den stand, hvori den forefindes.

Sælger foretager i forbindelse med byggemodningen af parcellen en geoteknisk boreprøve. På baggrund af boreprøven bliver der udarbejdet en geoteknisk rapport. Den geotekniske boreprøve viser, om der på parcellen kan udføres normal direkte fundering af et almindeligt etplans parcelhus på ca. 160 m², herunder om gulvene kan opbygges som traditionelt terrændæk.

I købesummen er der taget højde for resultatet af den geotekniske prøve, således at der også herved er taget hensyn til, at køber bærer risikoen for ekstrafundering – udover hvad der måtte fremgå af den geotekniske rapport – i mindre omfang.

Køber er selv ansvarlig for at downloade den geotekniske rapport fra kommunens hjemmeside. Købers opmærksomhed henledes på, at rapporten alene afdækker jordbundsforholdene på netop det sted på parcellen, hvor boreprøven er foretaget.

Køber opfordres til for egen regning selv at lade foretage en jordbundsundersøgelse ved et anerkendt firma indenfor det geotekniske område, forinden det planlagte byggeri igangsættes. Hvis en sådan undersøgelse ikke er foretaget er eventuelle udgifter til ekstrafundering m.v. under alle omstændigheder sælger uvedkommende.

Viser den af køber foretagne jordbundsundersøgelse, at det planlagte byggeri kræver ekstrafundering med et beløb, der overstiger 25.000 kr. ex. moms i forhold til den udleverede geotekniske rapport, er køber berettiget til senest 8 uger efter at have fået kendskab til jordbundsundersøgelsen og senest ½ år efter overtagelsesdagen, at give sælger skriftlig meddelelse om, at køber ønsker at træde tilbage fra handlen. Jordudskiftning på indtil 1,2 meter under oprindeligt terræn for etplanshus eller på indtil 3 meter under terræn for hus med kælder betragtes ikke som ekstrafundering.

Såfremt køber giver meddelelse om at ville træde tilbage fra handlen, er Vejle Kommune forpligtet til senest 6 uger efter modtagelse af denne meddelelse at tilbagebetale den erlagte købesum uden renter samt betale tinglysningsafgiften i forbindelse med handlen og dens tilbagegang. Tilbagebetaling af købesummen kan dog tidligst ske 10 dage efter, at sælger har modtaget endeligt skøde tinglyst anmærkningsfrit, og køber kan ikke kræve renter, selvom forannævnte 6 ugers frist herved overskrides. Købesummen ved tilbageskødning er i alle tilfælde inklusiv evt. moms.

Såfremt køber vælger at træde tilbage, er sælger berettiget til at få udleveret jordbundsundersøgelsen.

Købers ret til at hæve handlen bortfalder såfremt der påbegyndes jordarbejder.

Uanset ovenstående er sælger dog berettiget til at fastholde handlen, så denne inden 10 dage efter at have modtaget rapport og omkostningsoverslag, accepterer at betale udgifterne, der overstiger kr. 25.000 ex. moms til den nødvendige ekstrafundering og/eller pilotering. I givet fald skal faktura for udgifter til ekstrafundering udstedes til sælger. Sælgers andel af udgifterne til ekstrafundering/pilotering kan ikke overstige det nævnte overslag med mere end 10%, idet beløb herudover afholdes af køber.

Eventuel forsinkelse af byggeriet er i enhver henseende sælger uvedkommende.

Vejle Museum har ladet nødvendige forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser foretage forud for overtagelsesdagen. Køber accepterer, hvis disse undersøgelser mod forventning er årsag til at parcellens ikke kan afleveres færdig byggemodnet pr. overtagelsesdag.

Hvis der mangler skelpæle, vil de blive sat op på kommunens regning, hvis Juridisk Kontor inden 1 uge efter overtagelse af grunden får besked.

Skelpælenes placering ses på grundens måleblad.”

Håber hermed at de der måtte have interesse i at bygge, kontakter kommunen for en konkret snak, de vil meget gerne sælge grundene 🙂

Se informationer om grundene på Vejle kommunes hjemmeside

Se købsaftale fra Børkop her: Købsaftale Vejle kommune byggegrunde_eksempel fra Børkop

byggegrund Vonge

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.